TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRASNOSIELCU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Termin: trzeci  tydzień września

  1. Spotkanie dla rodziców wszystkich klas.

 Temat: Wybór Rady Rodziców, trójek klasowych, zapoznanie z najważniejszymi dokumentami szkoły.

Spotkania w klasach: wychowawcy zapoznają rodziców ze Statutem, WZO, regulaminem szkoły, zasadami korzystania z e -dziennika. Przedstawienie planu wychowawczego na najbliższy rok, ankieta na temat oczekiwań rodziców.

Klasy maturalne: j. w. oraz zapoznanie z procedurami egzaminu maturalnego, omówienie spraw związanych ze studniówką.

Termin: drugi tydzień listopada

  1.  Wywiadówka dla rodziców wszystkich klas– spotkanie ogólne ( dzień otwarty szkoły)

Temat: Przedstawienie Rady Rodziców. Zapoznanie z Programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz Rocznym Planem Rozwoju Szkoły. Omówienie wyników egzaminu maturalnego z roku 2019/2020 oraz potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Technikum. Przedstawienie EWD w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum.

Omówienie problemów szkoły związanych z utrzymaniem budynku, z zachowaniem uczniów w szkole oraz na   terenie Krasnosielca.

 Spotkania w klasach z wychowawcami: omówienie sprawdzianów diagnozujących po gimnazjum w klasach pierwszych, osiągnięcia w nauce i zachowaniu uczniów, wspomaganie rodziców wg planów wychowawców;

klasy maturalne: j. w. oraz przypomnienie procedur egzaminu maturalnego, wybór komitetu studniówkowego.

Termin: grudzień

     3.  Konsultacje wychowawców klas z rodzicami uczniów wg potrzeb- poinformowanie   rodziców

          o przewidywanych ocenach śródrocznych.

Termin: w styczniu po klasyfikacji uczniów

    4.  Spotkanie w klasach z wychowawcami .

         R U N- y ( indywidualne spotkania z rodzic- uczeń-nauczyciel).

Temat: omówienie osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych  za pierwsze półrocze.

Termin: pierwszy tydzień kwietnia

  5.  Spotkanie rodziców z wychowawcami klas ( dzień otwarty szkoły).

Termin: ostatni  tydzień maja

 6.  Konsultacje rodziców klas  I, II Liceum Ogólnokształcącego oraz  Technikum z wychowawcami –  powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach końcowych.

Obecność obowiązkowa rodziców na „dniach otwartych szkoły” oraz na konsultacjach zaplanowanych przez wychowawcę oddziału.

Obecność obowiązkowa wszystkich nauczycieli na „dniach otwartych szkoły”