TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRASNOSIELCU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Termin: drugi tydzień września

1.Spotkanie dla rodziców wszystkich klas.

Temat: Wybór Rady Rodziców, trójek klasowych, zapoznanie z dokumentami szkoły (Statut, WZO, Program Profilaktyki i Wychowawczy Szkoły).

Spotkania w klasach: wychowawcy zapoznają rodziców ze Statutem, WZO, Programem Profilaktyki

i Programem Wychowawczym szkoły.

Klasy maturalne: j. w. oraz zapoznanie z procedurami egzaminu maturalnego, omówienie spraw związanych ze studniówką.

Termin: drugi tydzień listopada

2. Wywiadówka dla rodziców wszystkich klas– spotkanie ogólne ( dzień otwarty szkoły)

Temat: Przedstawienie Koncepcji pracy szkoły-Rocznego Planu Rozwoju Szkoły. Omówienie wyników egzaminu maturalnego w roku 2018/2019 oraz potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikum. Przedstawienie EWD w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum.

Omówienie problemów szkoły związanych z utrzymaniem budynku, z zachowaniem uczniów w szkole oraz na   terenie Krasnosielca.

Spotkania w klasach: omówienie sprawdzianów diagnozujących po gimnazjum w klasach pierwszych, osiągnięcia w nauce i zachowaniu uczniów, wspomaganie rodziców wg planów wychowawców;

klasy maturalne: j. w. oraz przypomnienie procedur egzaminu maturalnego, wybór komitetu studniówkowego.

Termin: grudzień

3. Konsultacje wychowawców klas z rodzicami uczniów wg potrzeb- poinformowanie    rodziców

o przewidywanych ocenach śródrocznych.

Termin: styczeń/ luty

4. Wywiadówka dla rodziców wszystkich klas  (dzień otwarty szkoły).

Spotkanie w klasach z wychowawcami .

Temat: Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych młodzieży za pierwsze półrocze.

Termin: marzec / kwiecień/ maj

5. Konsultacje rodziców z wychowawcami klas wg potrzeb.

Termin: II tydzień czerwiec

6. Konsultacje rodziców oddziałów  I, II oraz III technikum  z wychowawcami – powiadomienie rodziców

o przewidywanych ocenach końcowych.

Obecność obowiązkowa rodziców na, „dniach otwartych szkoły” oraz na konsultacjach zaplanowanych przez wychowawcę oddziału.

Obecność obowiązkowa wszystkich nauczycieli na „dniach otwartych szkoły”