Deklaracja dostępności Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki
w Krasnosielcu.

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół
im. Tadeusza Kościuszki  w Krasnosielcu www.zskrasnosielc.edu.pl  

Data publikacji strony internetowej: 02.10.2019 r

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.03.2021 r

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

niektóre zamieszczone informacje umieszczone jako załączniki są w postaci zeskanowanych dokumentów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych

zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Podpora

E-mail: zszkrasnosielc@wp.pl

Telefon: 297175010

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Adres: 06-212 Krasnosielc, ul. Sadowa 6

Telefon: +48 29 7175010

Faks: +48 29 7175010

E-mail: zszkrasnosielc@wp.pl

Strona internetowa: www.zskrasnosielc.edu.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły częściowo jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiada dwa wejścia od ulicy Sadowej: główne i dodatkowe, przy których mieści się szatnia.  Przed wejściem głównym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Szkoła dysponuje toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu szkolnym wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym/ przewodnikiem.

Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W szkole nie ma pętli indukcyjnej.

W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami Szkoła umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby ( pracownika szkoły) bądź zastosowanie wsparcia technicznego ( komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową).

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.