Konkurs fotograficzno-filmowy Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
piątek, 02 grudnia 2011 15:49
AddThis Social Bookmark Button

UWAGA KONKURS!!!!

Czy znasz dobrze swoją szkołę? Pomieszczenia, które przemierzasz prawie codziennie? Czy to, co się dzieje

na lekcjach, podczas przerw i w innych sytuacjach życia szkolnego jest warte zarejestrowania?

Jeśli myślisz, że tak jest, weź udział w szkolnym konkursie fotograficzno- filmowym pt. ”Nasza szkoła widziana inaczej”

Każdy uczestnik może składać dowolną liczbę zdjęć, w wybranym przez siebie formacie. Konkurs trwa do 22.12.2011 roku. Do prac (na płycie CD) należy dołączyć dane osobowe i złożyć je u jednego z członków Samorządu Szkolnego lub przesłać na adres: beata_grabowks@interia.pl. Regulamin konkursu dostępny jest  na stronie internetowej naszej szkoły.

Dla najlepszych z Was przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe!

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNO- FILMOWEGO

PT. „NASZA SZKOŁA WIDZIANA INACZEJ”

1.Przepisy ogólne

1.1 Organizatorem konkursu fotograficzno- filmowego pt. „Nasza szkoła widziana inaczej „  jest  Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu   we współpracy z opiekunem RSU Panią  Beatą Grabowską.

1.2.Celem konkursu jest:

-rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych uczniów;

-kształtowanie  nowego, odmiennego spojrzenia na otaczające nas środowisko i ludzi;

-promowanie szkoły w środowisku lokalnym;

1.3.Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych uczniów Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Krasnosielcu

2.Przepisy dotyczące prac

2.1.Prace powinny być związane tematycznie ze szkołą i jej najbliższym otoczeniem.

2.2.Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę zdjęć.

2.3.Rozmiary zdjęć dobiera ich twórca. Mile widziane wersje elektroniczne prac.

2.4.Każdy zestaw  zdjęć powinien  być opatrzony w: godło (pseudonim autora), tytuły każdego zdjęcia i zaklejoną kopertę z danymi osobowymi  uczestnika (imię i nazwisko, klasa).

2.5. Organizatorzy  zastrzegają  sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

2.6. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

3.Terminarz

3.1.Termin składania prac mija 22 grudnia 2011 roku.

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

3.3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.

3.4.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły:

www.zskrasnosielc.edu.pl, o bliższym terminie ogłoszenia wyników  powiadomią organizatorzy.

4.Nagrody

4.1.Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe dla miejsc: pierwszego, drugiego i trzeciego.

5.Wykorzystanie prac

5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie szkoły www.zskrasnosielc.edu.pl

5.2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach, materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych.
5.3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).

6. Kontakt do osób odpowiedzialnych

6.1.Opiekun Samorządu Szkolnego Beata Grabowska

beata_grabowks@interia.pl

Poprawiony: piątek, 02 grudnia 2011 15:54