Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu
Piknik sportowy PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
czwartek, 06 czerwca 2019 09:52
AddThis Social Bookmark Button

Dnia 4 czerwca 2019 r. w naszej szkole odbył się piknik sportowy, którego dyscypliną przewodnią była piłka nożna. Po zaciętych kwalifikacjach uczniowie klas I LO i II TA rozegrali mecz finałowy ,,O Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły''. Po emocjonującej i wyrównanej rywalizacji I miejsce i puchar dyrektora szkoły zdobyła klasa I LO.

Dzień ten był wyjątkowy i udowodnił jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa sport. Myślę, że każdy z nas z niecierpliwością czeka na kolejne takie akcje i z chęcią weźmie w nich udział, jeżeli nie jako uczestnik, to jako zagrzewający zawodników do walki kibic.

Konrad Łukaszewski

Poprawiony: czwartek, 06 czerwca 2019 10:18
 
Wolontariat na Dniu Rodziny PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
środa, 05 czerwca 2019 05:23
AddThis Social Bookmark Button

30 czerwca nasze wolontariuszki włączyły się w organizację Dnia Rodziny w krasnosielckim
Przedszkolu. W imprezie brały udział wszystkie przedszkolaki wraz z rodzicami,
było gwarno i wesoło. Nasze dziewczęta prowadziły konkurencje sportowe, rozdawały
dyplomy uczestnikom, malowały twarze, pomagały w obsłudze i sprzątaniu.
Miały okazję przekonać się, jak wygląd praca z małymi dziećmi i ile radości może
ona dawać. Cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły mogli pomóc przy tak ważnym święcie.

Aleksandra Rykaczewska

Poprawiony: środa, 05 czerwca 2019 05:55
 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
środa, 29 maja 2019 08:07
AddThis Social Bookmark Button

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,

kwalifikacja R.03 -  Prowadzenie produkcji rolniczej

odbędzie się  dnia  18.06.2019 r.(wtorek) godz.10:00
część pisemna sala nr 1 (hol pierwsze piętro)

Zdający zgłasza się na egzamin nie później niż  na 30 minut
przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

 

Dyplomy  dla absolwentów Technikum z roku szkolnego 2018/2019 są do odbioru

w sekretariacie Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu

Poprawiony: środa, 29 maja 2019 08:09
 
Spotkanie z rodzicami PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
czwartek, 23 maja 2019 09:33
AddThis Social Bookmark Button

28 maja 2019 r. o godzinie 16:00
odbędzie się spotkanie z rodzicami

Poprawiony: czwartek, 23 maja 2019 09:35
 
ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!!!!! PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
poniedziałek, 11 marca 2019 08:08
AddThis Social Bookmark Button

Kierunki kształcenia proponowane

w roku szkolnym 2019/2020


Rozszerzenia po szkole podstawowej (5- letnie technikum/4 - letnie liceum):


Liceum Ogólnokształcące – geografia+wos+ jęz. angielski

Technikum –technik agrobiznesu - biologia+matematyka


Rozszerzenia po gimnazjum (4 - letnie technikum/3 - letnie liceum):


Liceum Ogólnokształcące - geografia+wos+jęz. angielski

Technikum technik agrobiznesu - biologia+matematyka
(możliwość przejęcia gospodarstwa rolnego)

 

Zaplanuj swoją przyszłość!!!!!


Klasa Liceum Ogólnokształcącego z rozszerzeniami :
geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.

Wybór takich rozszerzeń daje możliwość podjęcia studiów  na  różnych kierunkach.
Wielu absolwentów  naszego Liceum z powodzeniem studiuje bądź ukończyło:
administrację, ekonomię, prawo, geografię,  turystykę, gospodarkę przestrzenną,
marketing i zarządzanie. Także wielu z nich świetnie daje sobie radę się na kierunkach
pedagogicznych oraz   lingwistycznych: filologii angielskiej, germanistyce oraz  rusycystyce.
Wybór proponowanych rozszerzeń ułatwia także  zdanie egzaminów na uczelnie wojskowe
oraz do policji.

 

Zawód - technik agrobiznesu

Technik agrobiznesu to zawód dla tych, którzy chcą samodzielnie podejmować
działalność gospodarczą, przejąć i prowadzić gospodarstwo rolne lub gospodarstwo
agroturystyczne
.

Technik agrobiznesu to osoba specjalizująca się w zakresie organizowania,
koordynowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej
w agrobiznesie. Jest to zawód polecany dla osób o zainteresowaniach ekonomiczno
– rachunkowych oraz związanych z przetwórstwem spożywczym.
Osoba wykształcona w tym kierunku potrafi realizować czynności związane produkcją
rolną, dystrybucją i sprzedażą produktów rolnych, promocją i reklamą, oceną jakości
i opłacalności produktów.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu nabywają wiedzę i umiejętności
z wielu dziedzin,tj. ekonomii, rolnictwa, finansów i rachunkowości, zarządzania, marketingu
oraz prawa.

 

Cele i zadania zawodowe

Do podstawowych zadań technika agrobiznesu - wykonującego prace w sektorze
gospodarki rolnej należy:

 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
 • obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z przetwórstwem spożywczym,
  usługami i handlem;
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
 • przygotowanie pomieszczeń dla zwierząt hodowlanych;
 • przygotowanie gleby pod uprawę;
 • prowadzenie marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;
 • określanie znaczenia instytucji w regulowaniu rynku rolnego;
 • analizowanie popytu, podaży i cen artykułów rolno-spożywczych;
 • pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
 • organizowanie alternatywnych rodzajów działalności podmiotów sfery agrobiznesu;
 • prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie;
 • organizowanie, rejestrowanie i uruchamianie małych przedsiębiorstw agrobiznesowych;
 • rozpoznawanie i ocenianie opłacalności działalności produkcyjnej, usługowej
  i handlowej w dziedzinie agrobiznesu.

 

Kształcenie w zawodzie

Kształcenie w zawodzie odbywa się w: czteroletnim technikum dla absolwentów gimnazjum
oraz w pięcioletnim technikum dla absolwentów szkoły podstawowej.

Po zdobyciu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik
agrobiznesu można podwyższyć kwalifikacje na studiach w szkołach wyższych
na kierunkach ekonomicznych i turystycznych, a także : ogrodnictwo,
rolnictwo, agroturystyka, technika rolnicza i leśna oraz zootechnika
i przetwórstwo spożywcze.
Dodatkowo może  ukończyć kurs kwalifikacyjny
w zakresie zawodów pokrewnych, np. technik ogrodnik, technik rolnik,
technik turystyki wiejskiej.


Możliwości zatrudnienia

Technik agrobiznesu może być zatrudniony w:

 • rolniczych i ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych
  i usługowych,
 • biurach i instytucjach zajmujących się marketingiem rynku rolnego,
 • ogrodnictwach ekologicznych,
 • przy obsłudze ruchu turystycznego na wsi,
 • gospodarstwach w celu organizowania przetwórstwa spożywczego,
  usług technicznych na wsi, techniki w gospodarce żywnościowej,
 • w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi
  specjalistycznego sprzętu (np. ciągnika, siewnika, dojarki) jest niezbędne
  do zatrudnienia na określonych stanowiskach,
 • w firmach prowadzących finanse i bankowość w agrobiznesie i rynku
  rolnym oraz usług weterynaryjnych,
 • jako pracownik prywatny przedsiębiorca (właściciel),
 • jako właściciel gospodarstwa agroturystycznego.

Technik agrobiznesu może również prowadzić indywidualne gospodarstwo
rolne
, np.: plantacje, pola uprawne oraz hodowle zwierząt (np. fermy drobiu,
mleczarnie).

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podjąć pracę zawodową w firmach związanych
z badaniem i obsługą rynku rolnego, w przedsiębiorstwach produkcji lub przetwórstwa
żywności. Mogą również podejmować własną działalność gospodarczą, w szczególności
prowadzić gospodarstwa agroturystyczne.

 

Informacje dodatkowe

 • posiadamy nowoczesne pracownie zawodowe;
 • pracownię pracy biurowej wyposażoną w stanowiska komputerowe
  z pakietem programów biurowych i ekonomicznych;
 • praktyczna nauka zawodu odbywa się w gospodarstwach rolnych
  oraz u  przedsiębiorców.

Ponadto w trakcie nauki uczeń kończy kurs prawa jazdy  kat. T

 

Kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu

 • nauka w technikum w zawodzie technik agrobiznesu trwa 4 lata po ukończeniu
  gimnazjum i 5 lat po ukończeniu szkoły podstawowej,
 • cykl kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu obejmuje dwie kwalifikacje
  zawodowe:prowadzenie produkcji rolniczej oraz organizacja i prowadzenie
  przedsiębiorstwa w agrobiznesie
 • kwalifikacje zawodowe będą potwierdzone egzaminem zewnętrznym w trakcie
  trwania nauki;
 • uczeń z potwierdzonym pozytywnym wynikiem kwalifikacji zawodowych
  i ukończoną szkołą uzyska dyplom potwierdzający tytuł zawodowy – technik
  agrobiznesu.

Absolwent po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia technikum.

 

http://www.zskrasnosielc.edu.pl

 

ZAPRASZAMYNasz adres:
Zespół Szkół  im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu
ul. Sadowa 6
06-212 Krasnosielc
tel. 29 71 75 010

Poprawiony: poniedziałek, 11 marca 2019 10:55
 
Pożegnanie absolwentów PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
piątek, 26 kwietnia 2019 11:19
AddThis Social Bookmark Button

26 kwietnia kolejni uczniowie opuścili mury naszej szkoły. Dwudziestu uczniów Liceum
Ogólnokształcącego i dwudziestu dwóch uczniów Technikum Agrobiznesu odebrało
z rąk wychowawców świadectwa ukończenia szkoły.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością wicestarosta Powiatu Makowskiego
pan Dariusz Budny i przewodniczący Rady Rodziców pan Jarosław Skowroński.
Uczniowie klas kończących naukę uroczyście przekazali sztandar szkoły przedstawicielom
klas programowo niższych. Dyrektor szkoły przybliżył zebranym osiągnięcia uczniów
opuszczających szkołę i życzył im powodzenia w dorosłym życiu. Wręczone zostały listy
pochwalne, dyplomy dla najlepszych czytelników, wolontariuszy i sportowców.
Wyróżniono uczniów działających na rzecz szkoły i udzielających się w jej życiu.
Absolwenci podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za razem spędzone lata
i przekazaną wiedzę.

Na zakończenie obejrzeliśmy skecz przygotowany przez uczniów klas III TA i II LO,
ukazujący trudy uczniowskiego życia.

Aleksandra Rykaczewska

Poprawiony: niedziela, 28 kwietnia 2019 16:47
 
„Orać każdy może…trochę lepiej lub trochę gorzej” PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
piątek, 26 kwietnia 2019 10:18
AddThis Social Bookmark Button

„Orać każdy może…trochę lepiej lub trochę gorzej”

25 kwietnia w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbył się
IV Powiatowy Konkurs Orki.

Celem konkursu było upowszechnianie wśród uczniów szkół rolniczych Powiatu Makowskiego
znajomości zasad tradycyjnej orki zagonowej wg procedur konkursowych z zachowaniem zasad
bezpiecznej pracy.

Każda szkoła do konkursu mogła wytypować 2 uczniów. Z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki
w Krasnosielcu wytypowano uczniów z klasy III Technikum Agrobiznesu, Łukasza Bączkowskiego
i Mateusza Siemiatkowskiego.

Po wylosowaniu działek przeznaczonych pod orkę i dokonaniu odpowiednich podziałów poletek
uczestnicy przystąpili do działania. Komisja konkursowa oceniała nie tylko wygląd i dokładność
zaoranej powierzchni pola, ale również wskaźnik nierównomierności głębokości orki, szerokości
roboczej orki, równomierność zagłębiania i wyciągania pługa czy zgodność orki z bocznymi
granicami wyznaczonej działki.  Niebagatelne znaczenie miało również przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas przygotowywania do orki i w czasie jej wykonywania.

Uczniowie z naszej szkoły drużynowo zajęli I miejsce, zdobywając nagrodę dla szkoły. Mateusz
Siemiatkowski zajął II miejsce, natomiast Łukasz Bączkowski uplasował się na 3 pozycji.

Po raz kolejny uczniowie technikum wykazali się nie tylko wiedzą teoretyczną,  ale również
umiejętnościami praktycznymi. W przeprowadzanym od czterech lat Konkursie Orki znajdują się
w trójce najlepszych.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w kolejnej edycji konkursu
za rok.

mgr inż. Aneta Michalska

Poprawiony: poniedziałek, 29 kwietnia 2019 11:39
 
Ogłoszenie PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
czwartek, 25 kwietnia 2019 04:36
AddThis Social Bookmark Button

26 kwietnia o godz. 10:00 odbędzie się
uroczyste zakończenie roku szkolnego maturzystów

Poprawiony: czwartek, 25 kwietnia 2019 04:39
 
Wycieczka do Muzeum Rolnictwa PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
czwartek, 11 kwietnia 2019 14:39
AddThis Social Bookmark Button

11 kwietnia klasy technikum z Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu
pojechały na wycieczkę do Ciechanowca. Uczniowie zwiedzili Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka, położone na terenie zespołu pałacowo - parkowego.
Młodzież miała okazję obejrzeć zbiory około 30000 eksponatów zaprezentowanych
w kilkudziesięciu ekspozycjach stałych. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem
wysłuchali opowieści o pracy rolników w przeszłości. Uczestnicy wycieczki wyrazili
chęć na uczestnictwo w kolejnym wyjeździe.

Poprawiony: wtorek, 16 kwietnia 2019 06:39
 
Spotkanie z rodzicami PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
wtorek, 02 kwietnia 2019 08:09
AddThis Social Bookmark Button

10 kwietnia 2019 r. o godzinie 15:00
odbędzie się spotkanie z rodzicami

Poprawiony: wtorek, 02 kwietnia 2019 08:10
 
II Powiatowy Konkurs z Zakresu Wiedzy Rolniczej PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
czwartek, 28 marca 2019 16:29
AddThis Social Bookmark Button

28 marca 2019 roku w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki odbył się II Powiatowy Konkurs
z Zakresu Wiedzy Rolniczej, pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Makowskiego i Wójta Gminy Krasnosielc.
Patronat medialny sprawował Tygodnik Ostrołęcki i Wieści znad Orzyca. Konkurs składał się
z dwóch etapów: pierwszy odbył się 28 lutego. Z każdej szkoły o profilu rolniczym w powiecie
makowskim wyłoniono czterech najlepszych uczniów. Dziś, 12 laureatów zasiadło do rozwiązania
testu składającego się z 40 pytań zamkniętych. Konkurs obejmował zagadnienia związane
z prowadzeniem produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej, techniką maszyn oraz ergonomią
i bezpieczeństwem pracy w rolnictwie. Zwycięzcą został Kacper Zadroga, uczeń Zespołu Szkół
im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu. Na drugim miejscu uplasował się Artur Róziecki, również
z Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu. Adam Wygryz - uczeń z Zespołu Szkół
im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim zajął III miejsce. Drużynowo zwyciężył
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu, drugie miejsce zajął Zespół Szkół
im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, a trzecie Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Różanie. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, pozostali uczestnicy wrócili do domu
z nagrodami pocieszenia.

Po zmaganiach uczestnicy konkursu mieli przyjemność wysłuchania prelekcji na temat
„Rachunkowość w gospodarstwach rolnych” poprowadzonej przez pracownika Ośrodka
Doradztwa Rolniczego pana Kamila Jakubiaka. `Po tym uczniowie z Zespołu Szkół
im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu Łucja Świercz i Sebastian Tański przedstawili
prezentację na temat: „Technikum Agrobiznesu w Krasnosielcu dzień po dniu”.

Podczas konkursu swą obecnością zaszczycili nas: Andrzej Kneć zastępca Prezesa Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, Michał Giers Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty
w Warszawie, Starosta Powiatu Makowskiego Zbigniew Roman Deptuła, Sekretarz Gminy Krasnosielc
Grażyna Rogala, Adam Miecznikowski kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Makowie Mazowieckim, pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Makowie Mazowieckim
Jolanta Rosa i Kamil Jakubiak, Jarosław Skowroński przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole
Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu, Dyrektor Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Makowie Mazowieckim Dariusz Milewski, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie
Arkadiusz Załęski, Iwona Czujak, Jerzy Niestępski, Ryszard Olkowski, Andrzej Radomski
i Barbara Zielińska.

W przemówieniach zaproszeni goście dziękowali za zaproszenie i zapowiedzieli wsparcie
w kolejnych edycjach konkursu. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
– Andrzej Kneć, zwrócił uwagę na korzyści płynące z podejmowania takich inicjatyw,
dzięki którym wzrasta świadomość młodych ludzi na bezpieczeństwo pracy w rolnictwie.
Nadmieniono, że takie przedsięwzięcia promują wśród uczniów postawę odpowiedzialności
za proces uczenia się i rozwijania umiejętności. Mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy
z zakresu rolnictwa.

Konkurs nie odbyłby się bez wsparcia, dobrej woli i hojności fundatorów. Wsparli nas:

 1. Andrzej Kneć – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 2. Zbigniew Roman Deptuła Starosta Powiatu Makowskiego
 3. Paweł Ruszczyński Wójt Gminy Krasnosielc
 4. Adam Wiesław Miecznikowski – kierownik kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  w Makowie Mazowieckim
 5. Iwona Czujak Zakład Mleczarski „Polindus” w Gąsewie
 6. Adam Grabowski P.P.H.U. GRAB-BUD w Pienicach
 7. Małgorzata i Marcin Łuckiewiczowie Stajna „MarGo” w Nowym Sielcu
 8. Ryszard Olkowski Gospodarstwo Rolne Bracia Olkowscy w Bagienicach Szlacheckich i Pienicach
 9. Andrzej Radomski, Bartosz Radomski S.C. 4R Projekty i Usługi w Krasnosielcu
 10. Dorota i Sławomir Różaccy OPTIMAL Ośrodek Szkolenia Kierowców w Nowym Sielcu
 11. Jerzy Niestępski Gospodarstwo Rolne w Nowym Krasnosielcu
 12. Dariusz i Edyta Zabielscy Gospodarstwo Rolne w Woli Józefowo
 13. Barbara i Mariusz Zielińscy Gospodarstwo Rolne w Krasnosielcu

Serdecznie dziękujemy :)


Poprawiony: środa, 03 kwietnia 2019 08:32
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 8

Odliczanie

Do zakończenia roku szkolnego zostało: 21.6.2020 9:00 -210 Dni

Godzina

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj3
mod_vvisit_counterWczoraj5
mod_vvisit_counterTen miesiąc155
mod_vvisit_counterWszystkie dni1774847

Ilość osób online 0
1 18.215.185.97
Dziś: Sty 17, 2021